Zaštita životne sredine
Vi ste ovde: Naslovna >> Delatnosti >> Zaštita životne sredine

zaštita životne sredine

Međunarodni standard ISO 14001:2004 koji se bavi zaštitom životne sredine obezbeđuje elemente efektivnog sistema zaštite životne sredine i pomaže nam da ostvarimo svoje ciljeve zaštite životne sredine i ekonomske ciljeve.

U Poslovniku o kvalitetu i zaštiti životne sredine opisan je sistem upravljanja koji je primenjen u GEOING GROUP d.o.o
Naša organizacija se sve više trudi da postigne i prikaže svoj učinak u zaštiti životne sredine, kontrolisanjem uticaja svih aktivnosti, procesa i uloga na životnu sredinu sa svojom politikom, opštim i posebnim ciljevima zaštite životne sredine. U ovom smislu preduzeli smo ''preispitivanja'' i ''provere'' kako bi ocenili sopstveni učinak zaštite životne sredine. Da bi bili efektivni, u smislu zakona i politike, naša odluka je da ih sprovodimo u okviru struktuiranog sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

Radi identifikacije aspekata životne sredine koju: aktivnosti, proizvodi i usluge, koje se obavljaju u GEOING GROUP d.o.o., mogu imati na životnu i radnu sredinu dokumentovana je procedura i uputstvo. Ovim dokumentima definisana je metodologija za identifikaciju aspekata, kriterijumi za vrednovanje aspekata i interni kriterijumi za utvrđivanje značajnih aspekata. Metodologijom za identifikaciju aspekata obuhvaćeni su prošla i tekuća događanja, kao i sve moguće situacije: normalan rad i akcidentne situacije.

Na osnovu identifikovanih aspekata i njihovog vrednovanja po značaju, najviše rukovodstvo GEOING GROUP d.o.o. definiše opšte i posebne ciljeve koji se odnose na životnu sredinu. Opšti i posebni ciljevi se postavljaju za svaku godinu. Njih postavlja najviše rukovodstvo GEOING GROUP d.o.o. Opšti ciljevi su specifični, a posebni su izraženi u merljivim jedinicama, kako bi se mogla kontrolisati njihova efektivnost. Prilikom postavljanja opštih i posebnih ciljeva uzimaju se u obzir značajni aspekti GEOING GROUP d.o.o., zahtevi zakonskih propisa, tehnološke opcije, finansije i stavovi zainteresovanih strana.

U okviru zaštite životne sredine, sav otpadni materijal koji nastane se prikuplja, selektuje i tretira na jedan od sledećih načina:

  • ponovo se upotrebljava;
  • prodaje se radi reciklaže;
  • ili se odnosi na gradsku deponiju, kao bezopasan otpad.Geotehnika
Geotehnika ima široku primenu u rešavanju problema: građenja najrazličitijih vrsta objekata, ekploataciji mineralnih sirovina, prostornom planiranju, zaštiti i očuvanju...
DETALJNIJE
Geofizika
Odeljenje za geofizička istraživanja predstavlja važan segment u postupku projektovanja istražnih radova, njihovog terenskog izvođenja i izrade izveštaja, elaborata ...
DETALJNIJE
Istražno bušenje
Istražno bušenje je danas sasvim sigurno najzastupljeniji oblik istraživanja i najbrži i najsigurniji nacin pribavljanja relevantnih informacija o geološkoj građi...
DETALJNIJE
Hidrogeologija
Odeljenje za hidrogeološka istraživanja je opremljeno i osposobljeno za izvođenje svih radova iz ove oblasti geologije.
Mogu se razvrstati u...
DETALJNIJE