Geotehnika
Vi ste ovde: Naslovna >> Delatnosti >> Geotehnika

Geotehnika

Geotehnika ima široku primenu u rešavanju problema: građenja najrazličitijih vrsta objekata, eksploataciji mineralnih sirovina, prostornom planiranju, zaštiti i očuvanju prirodne sredine i sl. Geotehnička istraživanja prate sve faze planiranja, projektovanja građenja i korišćenja građevinskih objekata.

U eksploataciji mineralnih sirovina rezultati geotehničkih istraživanja predstavljaju jedan od elemenata ekonomske ocene ležišta, podlogu za rudarske projekte, a tokom rudarskih radova, u zanačajnoj meri utiču na ekonomičnost i sigurnost radova. Racionalno korišćenje prostora, kao krajnji cilj svih prostornih i urbanističkih planova, takođe se oslanja na dobrom pozanavanju geotehničkih svojstava terena. Geotehnika ima i važno mesto u zaštiti geološke sredine, kao značajnom delu životnog prostora, kao i zaštiti ljudi i mineralnih dobara od delovanja različitih geoloških procesa koji ponekad mogu imati karakter prirodnih katastrofa.

Osnovni moto ekipe koja se bavi geotehničkim istraživanjima je stalno insistiranje na vodećoj ulozi u primeni naučno - istraživačkog i visokostručnog rada u okviru svoje delatnosti:

 • Istraživanja i upoznavanja razvoja sastava i građe geološke sredine/terena;
 • Inženjerskogeološko rekognosciranje I kartiranje terena;
 • Izrada geoloških karata, svih namena i razmera (morfološke, geološke, hidrogeološke, inženjerskogeološke, geotehničke i dr.), za razne (potrebe) namene;
 • Projektovanje, izvođenje i obrada svih osnovnih, poludetaljnih i detaljnih geološko - geotehničkih istraživanja;
 • Utvrđivanje geološko - geotehničkih svojstava tla i terena, odnosno izrada geotehničkih - podloga za izgradnju objekata, planiranje prostora i zaštitu životne sredine;
 • Utvrđivanje uslova sanacije “pojava” nestabilnosti terena (klizišta, odroni, malo nosiva tla i sl.);
 • Istražno bušenje strukturnih, geomehaničkih I hidrogeoloških bušotina sa detaljnim inženjerskogeološkim kartiranjem jezgra istražnih bušotina;
 • Iskop istražnih raskopa, jama I okana sa detaljnim inženjrskogeološkim kartiranjem istih;
 • Ugradnja pijezometarskih konstrukcija u istražne bušotine, sa osmatranjem I praćenjem nivoa podzemnih voda;
 • Poslovi geološko - geotehničkog inženjeringa, prilikom izrade “zemljanih radova”, sanacija terena, specijalnih konstrukcija i drugih objekata u niskogradnji i hidrogradnji;
 • Izrada geoloških i geotehničkih izveštaja, elaborata geotehničkih podloga i Projekata, uz podršku računarske i numeričke obrade;
 • Projektantski i stručno – tehnički nadzor iz oblasti delatnosti geotehnike.

TEHNIČKA OPREMLJENOST

Za izradu geotehničke dokumentacije koristi se savremena hardverska oprema i brojni softverski programi za grafičku i numeričku obradu, kao i specijalni programi geostatičkih proračuna:

 • Programski paket "ROCKLAB" za geostatičke proračune u stenskim masama;
 • Programi za analizu stabilnosti kosina po različitim metodama (Janbu, Тaylor, Bishopa i Hoek);
 • Proračuni dozvoljenog opterećenja tla ispod temelja po Eurokodu 7 i po metodi Terzagihi-a;
 • Proračuni dozvoljene nosivosti šipova po metodi Brinch Hansen-а;
 • Proračuni konsolidacionih sleganja temeljnog tla preko Stainbrenner-ovih dijagrama (sa usvojenim modulima stišljivosti, sa izračunatim modulima stišljivosti kao i dobijenim rezultatima penetracionih ispitivanja); i
 • Proračun vremenske konsolidacije sa dijagramom korelacije U% i T.


Ukupna aktivnost na polju geotehničkih istraživanja od osnivanja do danas ogleda se u izradi brojnih elaborata i projekata na mnogim (pojedinačnim i složenim) poslovima u zemlji i inostranstvu.

Galerija

Geotehnika
Geotehnika ima široku primenu u rešavanju problema: građenja najrazličitijih vrsta objekata, ekploataciji mineralnih sirovina, prostornom planiranju, zaštiti i očuvanju...
DETALJNIJE
Geofizika
Odeljenje za geofizička istraživanja predstavlja važan segment u postupku projektovanja istražnih radova, njihovog terenskog izvođenja i izrade izveštaja, elaborata ...
DETALJNIJE
Istražno bušenje
Istražno bušenje je danas sasvim sigurno najzastupljeniji oblik istraživanja i najbrži i najsigurniji nacin pribavljanja relevantnih informacija o geološkoj građi...
DETALJNIJE
Hidrogeologija
Odeljenje za hidrogeološka istraživanja je opremljeno i osposobljeno za izvođenje svih radova iz ove oblasti geologije.
Mogu se razvrstati u...
DETALJNIJE